A A A K K K
для людей із порушенням зору
Куньєвська сільська територіальна громада
Харківська область, Ізюмський район

Положення про старосту

Дата: 16.12.2021 11:47
Кількість переглядів: 467

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням I сесії VIIІ скликання

Куньєвської сільської ради

від 24.11.2020 року № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Куньєвської сільської ради 

 

Це положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає статус старости, його права та обов’язки, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання пов’язані з діяльністю старости.

Положення про старосту затверджується виключно на пленарних засіданнях Куньєвської сільської ради.

Новообрана рада затверджує на посадах старост та, визначаючи порядок організації їх роботи, встановлює на яку конкретно частину території територіальної громади поширюється компетенція конкретного старости.

Старостинські округи утворюються виключно на пленарних засіданнях Куньєвської сільської ради.

Старостинський округ - частина території Куньєвської сільської ради, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру, визначена Куньєвською сільської радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

 

Глава 1.1. Загальні положення:

 

1.1.1. Новообрана рада затверджує на посадах старост та, визначаючи порядок організації їх роботи, встановлює на яку конкретно частину території територіальної громади поширюється компетенція конкретного старости.

1.1.2. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

1.1.3. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Куньєвської сільської ради та це Положення.

1.1.4. Перелік старостинських округів Куньєвської сільської ради, в яких запроваджується посада старости, затверджується депутатами Куньєвської сільської радою. В селі Куньє який є адміністративним центром Куньєвської сільської ради посада старости не запроваджується.

1.1.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Куньєвської сільської  ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

 

Глава 1.2. Призначення старости та строк його повноважень:

 

1.2.1. Новообрана рада затверджує на посадах старост та, визначаючи порядок організації їх роботи, встановлює на яку конкретно частину території територіальної громади поширюється компетенція конкретного старости.

1.2.2. Повноваження старости починаються з моменту складання ним присяги відповідно Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Куньєвської сільської  ради, на якому відповідною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації, такого змісту:

 «Я, «прізвище, ім’я, по батькові», усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. (дата) (підпис)»

1.2.3. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до Куньєвської сільської  ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

1.2.4. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Куньєвської сільської  ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Куньєвської сільської  ради та це Положення, інші акти Куньєвської сільської  ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення сільська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.9. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд сесії Куньєвської сільської  ради:

1) Куньєвський сільський голова;

2) постійні комісії Куньєвської сільської  ради;

3) виконавчий комітет Куньєвської сільської  ради;

4) збори жителів відповідного старостинського округу.

1.2.10. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідного старостинського округу у кількості не менше 15 осіб.

1.2.12. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 3 частини першої статті 791«Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня прийняття Куньєвською сільською  радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791«Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня, наступного за днем одержання Куньєвської сільською  радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791«Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791«Про місцеве самоврядування в Україні» - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791«Про місцеве самоврядування в Україні» - з дня прийняття Куньєвської сільською  радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.

1.2.13. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Куньєвський сільський голова.Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости.

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи.

 

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости:

2.1.1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі обов'язки:

1) представляти інтереси жителів відповідного села, селища, розташованого на території відповідного старостинського округу у виконавчих органах Куньєвської сільської  ради;

2) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законодавством порядку;

3) вирішувати за дорученням сільського голови або депутатів Куньєвської сільської  ради питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

4) вести діловодство, облік і звітність в тому числі статистичний облік та по господарський, з передачею до архіву;

5) вести облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території відповідного старостинського округу;

6) проводити особистий прийом громадян відповідного старостинського округу, вести облік та контроль за розглядом і вживанням заходів за листами, скаргами і заявами громадян;

7) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

8) вчиняти нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування на території відповідного старостинського округу, у випадку прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом;

9) сприяти жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

10) шанобливо ставитись до жителів відповідного старостинського округу та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

11) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком відповідного старостинського округу;

12) здійснювати моніторинг за дотримання прав та законних інтересів жителів відповідного старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

13) не допускати дій чи бездіяльність, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та державі;

14) брати участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

15) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Куньєвської сільської  ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Куньєвською сільською  радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, внутрішньою громадою та її членами.

16) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Куньєвської сільської  ради;

17) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

18) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Куньєвської сільської  об’єднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Куньєвської сільської  ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Куньєвської сільської  ради пропозиції з цих питань;

19) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

20) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

21) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради;

22) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

23) періодично звітувати перед виконавчим комітетом Куньєвської сільської  ради, зборами членів відповідної внутрішньої громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом Куньєвської сільської  ради об’єднаної, про свою роботу;

24) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом Куньєвської сільської ради, іншими актами її органів;

25) виконувати поточні доручення депутатів Куньєвської сільської  ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання;

26) нести персональну відповідальність за збереження та використання гербової печатки відповідного старостинського округу та штампу, яку використовує в своїй роботі;

27) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» на території відповідного старостинського округу, у випадку прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом;

28) здійснювати реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання осіб з внесенням інформації до реєстру та документів, до яких вносяться такі відомості, з подальшою передачею відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, видачі необхідних довідок з цих питань та ведення військового облікових документів;

29) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Куньєвської сільської ради, Регламентом Куньєвської сільської  ради та цим Положенням.

 

2.1.2. Староста має право:

1) офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Куньєвської сільської  ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Куньєвської сільської  ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідного старостинського округу;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Куньєвської сільської  ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території Куньєвської сільської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради;

3) погоджувати проекти рішень Куньєвської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Куньєвської сільської  ради, розташованого на території відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Куньєвської сільської  ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідного старостинського округу, його членів з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу чи інтересів Куньєвської сільської  ради загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Куньєвської сільської  ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Куньєвської сільської  ради,

сприяти залученню членів відповідного старостинського округу до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного старостинського округу Куньєвської сільської  ради.

2.1.3. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Куньєвської сільської  ради, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.1.4. Здійснення контролю за дотриманням вимог п.2.1.2. цієї статті, надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену Куньєвською сільською  радою.

 

 

Глава 2.2. Організація роботи старости

та забезпечення його діяльності:

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Куньєвською сільською  радою її виконавчим комітетом та сільським головою.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Куньєвською сільської  ради.

 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости:

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного старостинського округу, відповідальним – перед Олексіївською сільською  радою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного старостинського округу сільської ради або у інший спосіб, визначений Статутом Куньєвською сільської об’єднаної територіальної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як половини депутатів Куньєвською сільської  ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу.

 

Глава 3.2. Відповідальність старости:

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Куньєвською сільською  радою та відповідним старостинським округом.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Куньєвської сільської  ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням норм цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

 

 

 

 

Куньєвський сільський голова Н.Р.Нерсисян


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь