Куньєвська сільська територіальна громада
Харківська область, Ізюмський район

рішення сесії

Дата: 26.01.2022 10:39
Кількість переглядів: 371

Фото без опису

УКРАЇНА

КУНЬЄВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

XІХ сесії сільської ради VІІІ скликання
 

«24» січня  2022 року

 

1553

Про внесення змін до рішення сільської
ради від 20 грудня 2021 року «Про сільський
бюджет Куньєвської сільської територіальної
громади на 2022 рік» та додатків до нього

(2054200000)
     (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Куньєвська сільська рада рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 57 407 743 гривні, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 57 248 543 гривні та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 159 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 57 407 743 гривні, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 56 999 543 гривні та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 408 200 гривень, в тому числі бюджет розвитку – 249 000гривень.

Бюджет Куньєвської сільської територіальної громади є збалансованим, при профіциті  загального фонду  249 000гривень та дефіциті спеціального фонду сільського бюджету 249 000гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 340 000 гривень, що становить 0,6 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти з інших бюджетів у сумі 19 632 564 гривні згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право виконавчому комітету Куньєвської сільської ради проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради на підставі розпоряджень сільського голови, за умови погодження з постійною комісією Куньєвської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним внесенням змін до рішення «Про сільський бюджет на 2022 рік».

4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у сумі 249 000 гривень згідно з  додатком 6  до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 990 843 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

6.1. до доходів загального фонду сільських бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік».

6.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік».

7.2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України,

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Дозволити фінансовому відділу в особі начальника здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів сільського бюджету на рахунках у державних банках на умовах  депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією Куньєвської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Куньєвської сільської ради, в особі начальника фінансового відділу отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Куньєвської сільської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечувати доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством, а саме:

здійснювати публічне представлення та публікацю інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) забезпечувати взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої  заборгованості.

5) забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках  за кожною бюджетною установою, які фінансуються з сільського бюджету на 2022 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 8 до цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. Дозволити фінансовому відділу Куньєвської сільської ради, в особі начальника фінансового відділу, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету в межах групи кодів економічної класифікації видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи кодів економічної класифікації видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 Розпорядникам коштів упорядкувати структуру чисельності працівників бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не  допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2022 рік.

15. Керуючись  статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України здійснювати з 1 січня 2022 року з селищного бюджету видатки  на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених в додатку 3 до цього рішення, відповідно до розмежувань видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

16. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому відділу Куньєвської сільської ради коригувати розпис сільського бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією Куньєвської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з наступним внесенням змін до рішення «Про сільський бюджет на 2022 рік».

17. Надати право виконавчому органу Куньєвської сільської ради на здійснення у процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, розподілу та перерозподілу видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією Куньєвської сільської ради з питань планування  фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з наступним внесенням змін до рішення «Про сільський бюджет на 2022 рік».

18. Надати право сільському голові укладати від імені територіальної громади Куньєвської сільської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження Куньєвській сільській раді.

19. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

20. Додатки 1 - 3, 5 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Виконавчому комітету Куньєвської сільської ради опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Куньєвський сільський голова


___________
(підпис)


Нерсес НЕРСИСЯН


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь